แอพรูเล็ต แรกปี

แอพรูเล็ต ข้อความบางส่วนในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฉบับนี้ (“MD&A”) อาจเป็นข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจเกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของ

COGECO และเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ ธุรกิจ การดำเนินงาน ประสิทธิภาพทางการเงิน สถานะทางการเงินหรือผลลัพธ์ และในบางกรณีสามารถระบุได้ด้วยคำศัพท์เช่น “อาจ”; “จะ”; “ควร”; “คาดหวัง”; “วางแผน”; “คาดหวัง”; “เชื่อ”; “ตั้งใจ”; “ประมาณการ”; “ทำนาย”; “ศักยภาพ”; “ดำเนินต่อ”; “คาดการณ์”, “รับรอง” หรือสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกันใน

เรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะข้อความเกี่ยวกับบรรษัท ผลการดำเนินงานในอนาคตและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความเหล่านี้อิงจากปัจจัยและสมมติฐานบางประการ รวมถึงการเติบโตที่คาดหวัง ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ง COGECO เชื่อว่ามีความสมเหตุสมผล ณ วันที่ปัจจุบัน แม้ว่าฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านี้มีความสมเหตุสมผลโดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับบริษัท แต่ก็อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง

บริษัทเตือนผู้อ่านว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและสมมติฐานที่แฝงอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนที่มากขึ้น ดังนั้นจึงอาจไม่เป็นรูปธรรม หรือผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของบริษัท เป็นไปไม่ได้ที่ COGECO จะคาดการณ์ผลกระทบที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจมีต่อผลลัพธ์ในอนาคต

อย่างแน่ชัด ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ายังขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน(อธิบายไว้ในส่วน “ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงหลัก” ของส่วน MD&A ประจำปี 2556 ของบริษัท) ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากสิ่งที่ COGECO คาดไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดและการ

แข่งขัน เทคโนโลยี การพัฒนากฎระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ระบบข้อมูล ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเงินทุน ทรัพยากรบุคคล การควบคุมผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการถือครอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือบริษัท ควบคุม. ดังนั้นเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคตจึงอาจแตกต่างกันอย่างมากจากสิ่งที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ผู้อ่านไม่ควรให้ความสำคัญเกินควรกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในวันอื่นๆ ในขณะที่ผู้บริหารอาจเลือกที่จะ

จำนวนเงินทั้งหมดระบุเป็นดอลลาร์แคนาดา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รายงานนี้ควรอ่านร่วมกับงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัทและหมายเหตุประกอบสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”) และ MD&A ที่รวมอยู่ใน รายงานประจำปี 2556 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร

วัตถุประสงค์ของ COGECO คือการให้บริการที่โดดเด่นแก่ลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุดโดยการเพิ่มผลกำไรและรับประกันการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการควบคุมต้นทุนและกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มงวด มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละส่วนงาน กลยุทธ์หลักที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์

ของ COGECO ในส่วนเคเบิลนั้นมุ่งเน้นไปที่การขยายการให้บริการ ปรับปรุงบริการและการรวมกลุ่มที่มีอยู่ ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าและกระบวนการทางธุรกิจตลอดจนการรักษาการจัดการเงินทุนที่มั่นคงและการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด กิจกรรมทางวิทยุมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของรายการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและผลกำไร บริษัทวัดผลการปฏิบัติงาน(1)และกระแสเงินสดอิสระ(1) .

(1) ข้อกำหนดที่ระบุไม่มีคำจำกัดความมาตรฐานที่กำหนดโดย IFRS ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยบริษัทอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านส่วน “มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS”
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ

รายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 42.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2556 ที่แตะ 224.0 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายส่วนใหญ่มาจากส่วนงานเคเบิลและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของ Atlantic Broadband และ Peer 1 Network Enterprises, Inc. (“PEER 1”) (“การเข้าซื้อกิจการล่าสุด”) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด ไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 ตามลำดับ ตลอดจนผลประกอบการทางการเงินที่ปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตปกติ

การเงินสภาพคล่อง

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 COGECO รายงานกระแสเงินสดอิสระจำนวน 72.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 18.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนแรกของปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 54.3 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานก่อนการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่อธิบายข้างต้น ตลอดจนการลดลงของต้นทุนการรวมกิจการ การปรับโครงสร้างและการจัดหา ซึ่งถูกหักกลบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากภาระหนี้ที่สูงขึ้น

การพัฒนาธุรกิจและอื่นๆ

การสำรวจในฤดูใบไม้ร่วงปี 2013 ของ BBM Canada ในภูมิภาคมอนทรีออลซึ่งดำเนินการด้วย Portable People Meter (“PPM”) รายงานว่า 98.5 FM เป็นสถานีวิทยุชั้นนำในตลาดมอนทรีออลฝรั่งเศสในกลุ่มผู้ฟังและผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (“2+ “) ในขณะที่ Rythme FM ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในเซ็กเมนต์หญิง 2+ ในบรรดาสถานีดนตรี เกี่ยวกับตลาดภาษาอังกฤษของมอนทรีออลThe Beatเป็นสถานีวิทยุชั้นนำในกลุ่มสตรีวัย 35-64 ในภูมิภาคอื่นๆ ของควิเบก สถานีวิทยุของเราได้รับการจัดเรตติ้งที่ดี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้แก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกหมุนเวียนตามวาระ ภายใต้เงื่อนไขของการแก้ไขนี้ ระยะเวลาครบกำหนดได้ขยายออกไปอีกปีหนึ่งจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 นอกจากนี้ การแก้ไขได้ลดส่วนต่างสำหรับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและลดข้อจำกัดในเงื่อนไขบางประการรวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน

มีการปรับตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการนำIAS 19 – สวัสดิการพนักงานมาใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุ 2 ของงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ
รายได้

รายรับในไตรมาสแรกปี 2557 เพิ่มขึ้น 150.4 ล้านดอลลาร์หรือ 41.0% สู่ระดับ 517.0 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากส่วนเคเบิลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง รวมถึงการเติบโตตามธรรมชาติที่เกิดจากหน่วยธุรกิจทั้งหมดของเรา .

ในส่วนของเคเบิล รายได้ในไตรมาสแรกปีงบการเงิน 2557 เพิ่มขึ้น 147.1 ล้านดอลลาร์หรือ 44.9% สู่ระดับ 475.0 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ของกลุ่มเคเบิล โปรดดูที่ส่วน “ส่วนเคเบิล”

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 83.2 ล้านดอลลาร์ สู่ 292.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 39.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเคเบิล

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเคเบิลเพิ่มขึ้น 79.8 ล้านดอลลาร์ สู่ 253.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 45.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ โดยถูกหักกลบบางส่วนด้วยการริเริ่มการลดต้นทุนและกิจกรรมการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2556 ในประเทศแคนาดา

รายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2557 ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 67.2 ล้านดอลลาร์หรือ 42.8% สู่ระดับ 224.0 ล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มเคเบิลมีส่วนสนับสนุน 211.5 ล้านดอลลาร์ในรายได้จากการดำเนินงานรวมก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ Cogeco Cable โปรดดูที่ส่วน “ส่วนสายเคเบิล”

มีการปรับตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการนำIAS 19 – สวัสดิการพนักงานมาใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุ 2 ของงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ
สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 51.1 ล้านดอลลาร์ แตะ 117.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 77.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นนี้มาจากส่วนเคเบิลและเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกและในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 ดังนั้นจึงไม่มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2556 ครึ่งแรก.

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกปี 2557 เพิ่มขึ้น 16.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 96.6% ที่ 34.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 17.3 ล้านดอลลาร์ อันเป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงินของการเข้าซื้อกิจการล่าสุด

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับไตรมาสแรกของปี 2557 อยู่ที่ 15.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 19.2 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายคงที่ตลอดจนผลกระทบเชิงบวกของโครงสร้างภาษีจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดในส่วนเคเบิล ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการปรับปรุงในรายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

กำไรสำหรับงวด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 กำไรสำหรับงวดจำนวน 56.8 ล้านดอลลาร์ โดย 23.1 ล้านดอลลาร์หรือ 1.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นของเจ้าของบริษัท สำหรับช่วงเปรียบเทียบของปีงบประมาณ 2556 กำไรสำหรับงวดดังกล่าวอยู่ที่ 47.1 ล้านดอลลาร์ โดย 18.5 ล้านดอลลาร์หรือ 1.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นส่วนของเจ้าของบริษัท ความก้าวหน้าของกำไรสำหรับไตรมาสส่วนใหญ่มาจากส่วนธุรกิจเคเบิล และเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด ซึ่งหักกลบลบกับค่าใช้จ่ายคงที่ที่อธิบายข้างต้นบางส่วน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุมแสดงถึงการมีส่วนร่วมประมาณ 67.9% ในผลลัพธ์ของ Cogeco Cable สำหรับไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2557 กำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอยู่ที่ 33.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 28.6 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2556

มีการปรับตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการนำIAS 19 – สวัสดิการพนักงานมาใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุ 2 ของงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ
ปฏิบัติการ

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2557 อยู่ที่ 159.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 101.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 57.7 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนต้นทุนการรวม การปรับโครงสร้างและการจัดหาที่ลดลง ซึ่งถูกหักกลบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 Cogeco Cable ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นที่โดดเด่นทั้งหมดของ Atlantic Broadband ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเคเบิลอิสระที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาล็อกและดิจิตอล ตลอดจนบริการ HSI และบริการโทรศัพท์แก่ลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม .

ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2014 Cogeco Cable ได้สรุปการจัดสรรราคาซื้อของ Atlantic Broadband ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การปรับปรุงครั้งล่าสุดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2013 ดังนั้น การจัดสรรราคาซื้อขั้นสุดท้ายจึงเป็นดัง

การเข้าซื้อกิจการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในไตรมาสแรกปี 2557 มีมูลค่า 82.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับ 78.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี้ในกลุ่มเคเบิล:

การเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการ PEER 1 เมื่อเร็วๆ นี้ และจากการขยายศูนย์ข้อมูลในโตรอนโต แคนาดา และในพอร์ตสมัธ ประเทศอังกฤษ รวมถึงการขยายไฟเบอร์ในพื้นที่โตรอนโต เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อจากความต้องการของลูกค้าใหม่

การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ในสถานที่ตั้งของลูกค้า ส่วนใหญ่เกิดจากการโยกย้ายอย่างต่อเนื่องของแพ็คเกจอนาล็อกไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กลุ่มบริการเคเบิลของอเมริกา

โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้ลดลงเนื่องจากการปรับใช้ในปีงบประมาณ 2555 และต้นปีงบประมาณ 2556 ของเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น
DOCSIS 3.0 และ Switched Digital Video ในพื้นที่ที่มีอยู่ และ

รายจ่ายฝ่ายทุนบางส่วนลดลงเนื่องจากระยะเวลาของการริเริ่มบางอย่าง
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 4.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระแสเงินสดและกิจกรรมทางการเงินฟรี

ในไตรมาสแรก กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 72.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54.3 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2556 กระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเคเบิล และเนื่องจากการปรับปรุงในรายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและการลดลง ในต้นทุนการรวม การปรับโครงสร้างและการจัดหา ส่วนหนึ่งหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด

ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 ระดับหนี้ที่สูงขึ้นทำให้เงินสดเพิ่มขึ้น 28.7 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้หมุนเวียนตามระยะเวลา 29.4 ล้านดอลลาร์

ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556 ระดับหนี้ที่สูงขึ้นทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 1.253 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการเบิกเงินกู้ระยะยาว 584.2 ล้านดอลลาร์ (588 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และวงเงินสินเชื่อระยะยาว 637.4 ล้านดอลลาร์ ( 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรายได้สุทธิ 641.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สุทธิจากต้นทุนการทำธุรกรรม 18.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อกิจการแอตแลนติกบรอดแบนด์ในส่วนของเคเบิล

ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 เงินปันผลรายไตรมาส 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นถูกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นรองและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหลายหุ้น รวมเป็นเงิน 3.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 3.2 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน นอกจากนี้ เงินปันผลที่จ่ายโดยบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในไตรมาสแรกของปี 2557 มีจำนวน 9.9 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 8.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีก่อน การจ่ายเงินปันผลรวมมีจำนวน 13.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 เทียบกับ 11.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 144.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 223.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 การลดลง 79.7 ล้านดอลลาร์ในการขาดเงินทุนส่วนใหญ่เกิดจากการลดลง 99.2 ล้านดอลลาร์ในการค้าและเจ้าหนี้การค้าส่วนหนึ่ง ชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้น 9.0 ล้านดอลลาร์ในหนี้สินภาษีเงินได้ ในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ COGECO ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอเนื่องจากลูกหนี้มีระดับต่ำ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ Cogeco Cable ชำระเงินก่อนให้บริการ ซึ่งแตกต่างจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ ที่ชำระหลังผลิตภัณฑ์ ได้ส่งมอบหรือให้บริการแล้ว ทำให้บริษัทสามารถใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อลดภาระหนี้ได้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แอพรูเล็ต บริษัทได้ใช้เงินจำนวน 71.2 ล้านดอลลาร์จากวงเงินหมุนเวียน 100 ล้านดอลลาร์สำหรับความพร้อมจำหน่ายสินค้าที่เหลืออยู่ 28.8 ล้านดอลลาร์ และ Cogeco Cable ได้ใช้เงิน 608.6 ล้านดอลลาร์จาก 800 ล้านดอลลาร์ที่แก้ไข

และปรับปรุงใหม่ Term Revolving Facility เพื่อให้มีเงินเหลือ 191.4 ล้านดอลลาร์ . นอกจากนี้ บริษัทในเครือสองแห่งของ Cogeco Cable ยังได้รับประโยชน์จาก Revolving Facility จำนวน 106.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (100 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ Atlantic Broadband ซึ่งใช้ไป 21.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (20.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 สำหรับความพร้อมใช้งานที่เหลืออยู่ 84.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (79.4 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ตำแหน่งทางการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ยอดคงเหลือต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ: “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” “ทรัพย์สิน อาคารและอุปกรณ์” “ค่าความนิยม” “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น” “หนี้สินภาษีเงินได้” และ “หนี้ระยะยาว” “.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 17.3 ล้านดอลลาร์ และหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 46.9 ล้านดอลลาร์ เนื่องมาจากปัจจัยที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในส่วน “การวิเคราะห์กระแสเงินสด” และการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับแคนาดา ดอลลาร์. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 11.5 ล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงค่าเสื่อมราคาที่เกินจากการเข้า

ซื้อกิจการที่กล่าวถึงในส่วน “การวิเคราะห์กระแสเงินสด” ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยผลกระทบของการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 11.1 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 ราคา 99 ดอลลาร์

ข้อมูลการแบ่งปันที่โดดเด่น

คำอธิบายข้อมูลการแบ่งปันของ COGECO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงในตารางด้านล่าง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุ 11 ของงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ

นการดำเนินธุรกิจตามปกติ COGECO มีภาระผูกพันทางการเงิน โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของหนี้สินระยะยาว สัญญาเช่าดำเนินงานและการเงิน และการค้ำประกัน ภาระผูกพันของ COGECO ตามที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2556 นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2556 ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทในเครือ Cogeco Cable ได้ทำการแก้ไขและปรับปรุง Term Revolving Facility มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์พร้อมกับกลุ่มผู้ให้กู้ ครบกำหนดต่ออายุและจะครบกำหนดในวันที่ 22 มกราคม 2019 และสามารถขยายระยะเวลาได้ทุกปี การแก้ไขลดส่วนต่างสำหรับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและลดข้อจำกัดในข้อตกลงบางประการ Term Revolving Facility ที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่ยังแทนที่ Secured Credit Facility ของ Cogeco Cable ที่จะครบกำหนดในวันที่ 27 มกราคม 2017 ซึ่งได้รับการชำระคืนเต็ม

จำนวนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2013 Term Revolving Facility ที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่นี้ประกอบด้วยสองชุด: ชุดแรก a แคนาดา มูลค่า 788 ล้านดอลลาร์ และชุดที่สองของสหราชอาณาจักร มูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ งวดของแคนาดามีให้บริการในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยูโรและปอนด์อังกฤษและอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับการยอมรับของธนาคาร สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยฐานดอลลาร์สหรัฐ เงินกู้ LIBOR ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือปอนด์อังกฤษ บวกด้วยมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง งวดของสหราชอาณาจักรมีให้บริการในสกุลเงิน

ปอนด์อังกฤษและอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยฐานของปอนด์อังกฤษและเงินกู้ยืม LIBOR ปอนด์ของอังกฤษ Term Revolving Facility ได้รับการคุ้มครองโดยอ้อมโดยค่าธรรมเนียมคงที่และลอยตัวที่มีลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรก และผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินจริงและส่วนบุคคลทั้งหมดในปัจจุบันและในอนาคต และการดำเนินการในลักษณะและประเภทของ Cogeco Cable ทุกประเภทและบริษัทย่อยบางแห่ง และจัดให้มีภาระผูกพันที่ได้รับอนุญาตบางประการ รวมถึงภาระผูกพันด้านเงินที่ซื้อ ภาระผูกพันด้านเงินทุนที่มีอยู่

และค่าใช้จ่ายที่บริษัทในเครือให้ก่อนวันที่ที่บริษัทจะเข้าเป็นบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสูงสุด ข้อกำหนดภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกนี้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของ Cogeco Cable โดยทั่วไป ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ได้รับอนุญาตและการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหลายรายการและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่า เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นและการรักษาอัตราส่วนทางการเงินบางอย่างที่เชื่อมโยงกับรายได้จากการดำเนินงานก่อนการตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และหนี้สินรวมเป็นหลัก

การจัดการทางการเงิน

Cogeco Cable ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินเพื่อกำหนดหนี้สินสำหรับดอกเบี้ยและการชำระเงินต้นของ Secured Notes Series A อาวุโสมูลค่า 190 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2015 ข้อตกลงเหล่านี้มีผลในการแปลงอัตราดอกเบี้ยคูปองของสหรัฐฯ เป็น 7.00 % ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินดอลลาร์แคนาดาเฉลี่ย 7.24% ต่อปี อัตรา

แลกเปลี่ยนที่ใช้กับหนี้ส่วนต้นได้รับการแก้ไขที่ 1.0625 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ Cogeco Cable เลือกใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดกับเครื่องมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์เหล่านี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระภายใต้ Senior Secured Notes Series A มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านดอลลาร์

เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งการเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านดอลลาร์ช่วยชดเชยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนต่าง 0.3 ล้านดอลลาร์บันทึกเป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2556 จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระภายใต้ Senior Secured Notes Series A มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อ

เทียบกับดอลลาร์แคนาดา มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินลดลงสุทธิ 1.1 ล้านดอลลาร์ โดย 1.5 ล้านดอลลาร์หักล้างผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระภายใต้ Senior Secured Notes Series A มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเหนือดอลลาร์แคนาดา มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินลดลงสุทธิ 1.1 ล้านดอลลาร์ โดย 1.5 ล้านดอลลาร์หักล้างผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระภายใต้ Senior Secured Notes Series A มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเหนือดอลลาร์แคนาดา มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินลดลงสุทธิ 1.1 ล้านดอลลาร์ โดย 1.5 ล้านดอลลาร์หักล้างผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 Cogeco Cable ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม LIBOR จำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อตกลงเหล่านี้มีผลในการแปลงอัตราฐาน US LIBOR แบบลอยตัวที่อัตราคงที่เฉลี่ย 0.39625% ภายใต้ Term Revolving Facility จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2015 Cogeco Cable เลือกที่จะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลดลงสุทธิ 0.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบันทึกเป็นรายได้เบ็ดเสร็จอื่นที่ลดลง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

นอกจากนี้ การลงทุนสุทธิของ Cogeco Cable ในบริษัทสาขาในต่างประเทศมีความเสี่ยงด้านตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยหลักแล้วการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินดอลลาร์แคนาดากับดอลลาร์สหรัฐและปอนด์อังกฤษ ความเสี่ยงนี้บรรเทาลงได้เนื่องจากส่วนสำคัญของราคาซื้อสำหรับ Atlantic Broadband และ PEER 1 ถูกยืม

โดยตรงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและปอนด์อังกฤษ หนี้เหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 การลงทุนสุทธิสำหรับแอตแลนติกบรอดแบนด์และ PEER 1 มีมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์และ 70.7 ล้านปอนด์ในขณะที่หนี้ระยะยาวป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนสุทธิเหล่านี้มีจำนวน 853.0 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐและ 56.7 ล้านปอนด์ตามลำดับ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและปอนด์อังกฤษเป็นดอลลาร์แคนาดาสำหรับงบแสดงฐานะการเงินบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ 1.0620 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ 1.7383 ดอลลาร์ต่อปอนด์อังกฤษ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 10% ในอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐและปอนด์อังกฤษเป็นดอลลาร์แคนาดาจะเปลี่ยนรายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ ประมาณ 27.3 ล้านดอลลาร์

อัตราเฉลี่ยที่ใช้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 ที่ใช้ในการแปลงผลการดำเนินงานในส่วนเคเบิลคือ 1.0399 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ 1.6670 ดอลลาร์ต่อปอนด์สเตอร์ลิง งบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของ Cogeco Cable แสดงเป็นดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งของธุรกิจดำเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และปอนด์อังกฤษ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเพิ่มหรือลดผลการดำเนินงานของ Cogeco Cable ได้

ตารางต่อไปนี้เน้นที่สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ผลกระทบของการเพิ่มขึ้น 10% ในดอลลาร์สหรัฐหรือปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาแล้วแต่กรณี ของผลการดำเนินงานของ Cogeco Cable สำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2013:

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยหลักแล้วการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์บางอย่าง ซึ่งซื้อและชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐในเวลาต่อมา

การประกาศจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมวันที่ 13 มกราคม 2557 คณะกรรมการของ COGECO ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นรายไตรมาสที่ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหลายรายการและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสถิติสูงสุดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 จำนวนและวันที่ของเงินปันผลในอนาคตจะยัง

คงได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการของบรรษัทโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน ข้อกำหนดด้านเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ถือว่ามีความเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่มีหลักประกันว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผล และหากมีการประกาศ จำนวนและความถี่อาจแตกต่างกันไป

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ม.อ. ถึง 2,464,932 โดย 1,975,502 มาจากแคนาดาและ 489,430 จากสหรัฐอเมริกา ในแคนาดา PSU ลดลง 4,620 ในไตรมาสนี้ เทียบกับการเพิ่มขึ้น 15,788 PSU สำหรับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของหมวดบริการและสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มากขึ้นในทุกบริการ ในสหรัฐอเมริกา ม.อ. เพิ่ม 1,895 ในไตรมาสนี้อันเนื่องมาจากบริการ HSI เพิ่มเติม ชดเชยด้วยการสูญเสียเล็กน้อยในบริการโทรทัศน์ ในระดับรวม ผลขาดทุนสุทธิของ PSU ในไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2557 มี

จำนวน 2,725 เทียบกับการเพิ่มสุทธิ 15,788 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขาดทุนสุทธิไตรมาสแรก 2014 ทางการเงินสำหรับลูกค้าบริการโทรทัศน์อยู่ที่ 9,093 เทียบกับ 2,076 ลูกค้าบริการ HSI เพิ่มขึ้น 10,452 เมื่อเทียบกับ 11

(2) มีการปรับตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการนำIAS 19 – สวัสดิการพนักงานมาใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุ 2 ของงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ
รายได้

รายรับในไตรมาสแรกปี 2557 เพิ่มขึ้น 147.1 ล้านดอลลาร์หรือ 44.9% สู่ระดับ 475.0 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ อัตราที่เพิ่มขึ้นที่ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2013 ในแคนาดา เช่นเดียวกับการเติบโตจากศูนย์ข้อมูล การจัดการด้านไอที และบริการด้านการเชื่อมต่อ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมการจัดการ

สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 79.8 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 253.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 45.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการริเริ่มการลดต้นทุนและกิจกรรมการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2013 ในการดำเนินงานเคเบิลของแคนาดา

ค่าธรรมเนียมการจัดการที่จ่ายให้กับ COGECO Inc มีมูลค่า 9.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44.5% เมื่อเทียบกับ 6.6 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2556 อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด สำหรับปีงบประมาณ 2557 ค่าธรรมเนียมการจัดการถูกกำหนดไว้ที่สูงสุด 9.7 ล้านดอลลาร์ (9.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2556) ซึ่งคาดว่าจะชำระภายในครึ่งแรกของปีงบประมาณ

รายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2557 ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 64.3 ล้านดอลลาร์หรือ 43.7% เป็น 211.5 ล้านดอลลาร์จากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดและการปรับปรุงผลประกอบการทางการเงินของ Cogeco Cable ในทุกหน่วยธุรกิจ อัตรากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของ Cogeco Cable ลดลงเป็น 44.5% จาก 44.9% ในช่วงเทียบเคียงของปีก่อน อันเนื่องมาจากกิจกรรมทางธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากการเข้าซื้อกิจการ PEER 1 ครั้งล่าสุด

การควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) และรองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“CFO”) พร้อมด้วยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและรักษาการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินตามที่กำหนดไว้ ในตราสารแห่งชาติ 52-109. กรอบการควบคุมภายในของ

COGECO อิงตามเกณฑ์ที่เผยแพร่ในรายงานInternal Control- Integrated Frameworkที่ออกโดยคณะกรรมการองค์กรที่สนับสนุนของ Treadway Commissionและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การรับรองตามสมควรเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงินและการจัดทำงบการเงินสำหรับภายนอก วัตถุประสงค์ตาม IFRS

CEO และ CFO ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ได้ประเมินการออกแบบการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2013 และได้ข้อสรุปว่าเพียงพอ นอกจากนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วนที่เกี่ยวกับ PEER 1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Cogeco Cable

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และวันที่ 3 เมษายน 2556 Cogeco Cable ได้เข้าซื้อหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของ PEER 1 100% เนื่องจากระยะเวลาอันสั้นระหว่างวันที่ซื้อกิจการดังกล่าวและวันที่ได้รับการรับรองในวันที่ 13 มกราคม 2557 ฝ่ายบริหาร ไม่สามารถตรวจสอบการออกแบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน (“ICFR”) สำหรับการได้มาครั้ง

ล่าสุดนี้ได้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบรรเทาลงแล้ว เนื่องจากฝ่ายบริหารได้รับการประเมินอย่างเต็มที่ถึงเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าซื้อกิจการ PEER 1 ครั้งล่าสุด นอกจากนี้ สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาทั้งหมดได้รับการตีมูลค่าและบันทึกในงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจัดสรรราคาซื้อ

เบื้องต้นและผลการดำเนินงาน PEER 1 รวมอยู่ในผลรวมของ COGECO ด้วย PEER 1 คิดเป็น 10% ของรายได้ -15% ของกำไรของงวด 15% ของสินทรัพย์รวม 20% ของสินทรัพย์หมุนเวียน 15% ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8% ของหนี้สินหมุนเวียน และ 15% ของหนี้สินไม่หมุนเวียนของรายการย่อระหว่างกาลรวม งบการเงินของ COGECO สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน

ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ในไตรมาสที่จะมาถึง ฝ่ายบริหารจะทบทวนการออกแบบ ICFR สำหรับ PEER 1 ให้เสร็จสิ้นและประเมินประสิทธิผล ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการจัดสรรราคาซื้อเบื้องต้น สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจของ PEER 1 สามารถพบได้ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท 8% ของหนี้สิน

หมุนเวียนและ 15% ของหนี้สินไม่หมุนเวียนของงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อรวมของ COGECO สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ในไตรมาสที่จะมาถึง ฝ่ายบริหารจะทบทวนการออกแบบ ICFR ให้เสร็จสิ้น สำหรับ PEER 1 และประเมินประสิทธิภาพ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการจัดสรรราคาซื้อเบื้องต้น สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา และข้อมูล

ทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจของ PEER 1 สามารถพบได้ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท 8% ของหนี้สินหมุนเวียนและ 15% ของหนี้สินไม่หมุนเวียนของงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อรวมของ COGECO สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ในไตรมาสที่จะมาถึง ฝ่ายบริหารจะทบทวนการออกแบบ ICFR ให้เสร็จสิ้น สำหรับ PEER 1

และประเมินประสิทธิภาพ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการจัดสรรราคาซื้อเบื้องต้น สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจของ PEER 1 สามารถพบได้ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 Rogers Communications และ National Hockey League (“NHL”) ประกาศว่าพวกเขาได้สรุปข้อตกลงการออกอากาศและมัลติมีเดียที่ครอบคลุมระยะเวลาสิบสองปีเกี่ยวกับการเคารพสิทธิ์ระดับชาติทั้งหมดในเกม NHL ในทุกแพลตฟอร์มในทุกภาษาในแคนาดาโดยเริ่มต้น กับฤดูกาล 2014-2015 Rogers Communications ยังประกาศ

ว่าได้เลือก CBC และ TVA สำหรับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงแยกต่างหากสำหรับการออกอากาศภาษาอังกฤษของ “Hockey Night in Canada” และสิทธิ์มัลติมีเดียภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศทั้งหมดตามลำดับ

ในขณะนี้ ผลกระทบของข้อตกลงระยะยาวเกี่ยวกับอัตราการขายส่งและขายปลีกสำหรับการสมัครสมาชิกเชิงเส้นและบริการรายการโทรทัศน์ตามสั่งที่เกี่ยวข้องกับเกมฮอกกี้ของ NHL ที่จัดจำหน่ายโดย Cogeco Cable และผู้จัดจำหน่ายกระจายเสียงภาคพื้นดินและดาวเทียมอื่นๆ ไม่สามารถประเมินได้

การพัฒนาการบัญชีในอนาคตในแคนาดา

มาตรฐานใหม่ การตีความ และการแก้ไขมาตรฐานที่มีอยู่ซึ่งออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IASB”) มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาประจำปีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2013 และได้ถูกนำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อสำหรับ สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

มาตรฐานการบัญชีใหม่

บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ผลกระทบของการใช้มาตรฐานนี้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2 ของงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ

การแก้ไข IAS 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน : ความแตกต่างที่สำคัญในมาตรฐานที่แก้ไขเพิ่มเติมคืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการที่คาดหวังในระยะยาวจะไม่ถูกนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุนบำเหน็จบำนาญผลประโยชน์ที่กำหนดไว้อีกต่อไป แนวคิดต้นทุนบำเหน็จบำนาญผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของ “ต้นทุนดอกเบี้ย” และ “ผลตอบแทนที่คาดหวังจากสินทรัพย์

โครงการ” จะถูกแทนที่ด้วยแนวคิดของ “ดอกเบี้ยสุทธิ” ที่คำนวณโดยใช้อัตราคิดลดกับหนี้สินสุทธิหรือสินทรัพย์ ต้นทุนดอกเบี้ยสุทธิจะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสมทบและผลประโยชน์

ที่จ่ายให้กับหนี้สินหรือสินทรัพย์ตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิในระหว่างงวด
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้มาตรฐานต่อไปนี้ในวันที่ 1 กันยายน 2556 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายการบัญชี ประมาณการ และการประกาศทางบัญชีในอนาคตของ COGECO ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2013 รายละเอียดของนโยบายและการประมาณการของบริษัทสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2556 ที่www.sedar.comและwww.cogeco .ca _

มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS

ส่วนนี้อธิบายมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS ที่ใช้โดย COGECO ตลอด MD&A นี้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการกระทบยอดระหว่างมาตรการที่ไม่ใช่ IFRS เหล่านี้กับมาตรการทางการเงินของ IFRS ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุด มาตรการทางการเงินเหล่านี้ไม่มีคำจำกัดความมาตรฐานที่กำหนดโดย IFRS ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยบริษัทอื่น มาตรการเหล่านี้รวมถึง “กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน” “กระแสเงินสดอิสระ” และ “รายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย”

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดฟรี

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานถูกใช้โดยผู้บริหารและนักลงทุนของ COGECO ในการประเมินกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน ไม่รวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินสด ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการทำธุรกรรมรอตัดบัญชี และส่วนลดสำหรับหนี้สินระยะยาว ภาษีเงินได้จ่าย กระแสรายวัน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่จ่าย

และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งช่วยให้บรรษัทสามารถแยกกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานออกจากผลกระทบของการตัดสินใจในการจัดการเงินสดได้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานถูกนำมาใช้ในการคำนวณมาตรการที่ไม่ใช่ IFRS ซึ่งเป็น “กระแสเงินสดอิสระ” ผู้บริหารและนักลงทุนของ COGECO ใช้กระแสเงินสดอิสระเพื่อวัดความสามารถในการชำระหนี้ กระจายทุนให้ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

ผลการดำเนินงานของ Cogeco Cable โดยทั่วไปไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวนตามฤดูกาลของวัสดุ ยกเว้นดังต่อไปนี้ ในกลุ่มเคเบิล จำนวนลูกค้าในบริการโทรทัศน์และบริการ HSI โดยทั่วไปจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ อันเป็นผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงอันเนื่องมาจากช่วงเริ่มต้นของช่วงพักร้อน การสิ้นสุดของโทรทัศน์ และนักศึกษาออกจากวิทยาเขตเมื่อสิ้นปี

การศึกษา Cogeco Cable ให้บริการในมหาวิทยาลัยและเมืองวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น Kingston, Windsor, St.Catharines, Hamilton, Peterborough, Trois-Rivières และ Rimouski ในแคนาดาและในภูมิภาคเพนซิลเวเนีย และในระดับที่น้อยกว่าในเซาท์แคโรไลนา แมริแลนด์/เดลาแวร์ ในสหรัฐอเมริกา. ในสหรัฐอเมริกา,

ผู้บริหารและนักลงทุนของ COGECO จะใช้รายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพื่อประเมินความสามารถของบรรษัทในการคว้าโอกาสในการเติบโตในลักษณะที่คุ้มต้นทุน เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องและเพื่อชำระหนี้ รายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเป็นตัวแทนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ไม่รวมผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่เลือก และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่ชุมชนการเงินใช้เพื่อประเมินมูลค่าธุรกิจและความแข็งแกร่งทางการเงิน